muzeman-logo.png

Compositie

Muzeman componeert muziek voor de eigen lespraktijk en in opdracht.


Marthijs, de musical
musicalproductie voor Jeugdtheaterschool Pimpel (2005) 

Winterslaap
Mozartproject voor jeugdtheaterschool Pimpel (2006) 

musical Een koffer vol
musical voor Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen, Leeuwarden (2000) 

Simmermedley
medley van Friese liederen in het kader van Simmer 2000 (4-stemmig koor) 


diverse liederen in samenwerking met de dichter Willem Abma
diverse religieuze liederen en instrumentale kerkmuziek
 

Marcus Veenstra is in uterst koöperatyf man, is myn ûnderfining. Hy respektearret as gjinoar de dissipline fan syn tekstskriuwer en komt syn tasizzings nei. Sa hat er by ûnderskate lieten fan my de prachtichste meldijen makke en gebeden op muzyk set op in wize dy't yn it moed taast.

Willem Abma

© 2024 Muzeman.

Login